Executio iuris

non habet iniuriam

Phone

‎683 236 700 GSM 603 666 218

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wierzyciel to podmiot na rzecz którego zostało stwierdzone tytułem wykonawczym uprawnienie do egzekwowania od dłużnika świadczenia (pieniężnego lub niepieniężnego). Postępowanie egzekucyjne wszczyna się na wniosek wierzyciela (który składa wypełniony wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego).

Wierzyciel zwany jest dysponentem postępowania egzekucyjnego co oznacza, że postępowanie egzekucyjne wszczynane jest na wniosek wierzyciela, a wierzyciel określa zakres podmiotowy postępowania (dłużnika) oraz zakres przedmiotowy (świadczenie i sposoby egzekucji). Ponadto wierzyciel może modyfikować zakres egzekucji w trakcie jej trwania i tym samym zmieniać wskazane do egzekucji świadczenie i sposoby egzekucji.

W trakcie prowadzonego postępowania wierzyciel powinien współdziałać z Komornikiem w szczególności zakresie posiadanych informacji, co do składników majątkowych dłużnika. Wierzyciel może również wpływać na efektywność egzekucji poprzez składanie wniosku o poszukiwanie majątku dłużnika. Wierzyciel może również wnioskować o przeprowadzenie konkretnych czynności egzekucyjnych, jak zajęcie ruchomości, wyznaczenie licytacji. Ponadto wierzyciel ma także prawo zasięgać informacji o aktualnym stanie prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz uczestniczyć w czynnościach egzekucyjnych

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dłużnikiem jest osoba przeciwko której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Jego obowiązkiem jest spełnić określone w tytule wykonawczym świadczenie na rzecz wierzyciela.

Tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności. Tytułem egzekucyjnym może być np. orzeczenie sądu, ugoda zawarta przed sądem (wszystkie rodzaje wymienia art. 777 kpc).

Na wniosek wierzyciela i na podstawie przedłożonego tytułu wykonawczego, Komornik obowiązany jest dokonać wszelkich przewidzianych prawem czynności, aby doprowadzić do wypełnienia określonego w tytule wykonawczym obowiązku – Komornik nie ma prawa badania zasadności i wymagalności tego obowiązku. Komornik nie ma przy tym wiedzy jakie zdarzenia spowodowały wydanie tytułu wykonawczego, a tym samym czego dotyczą egzekwowane przez wierzyciela należności.

Zgodnie z art. 770 kpc dłużnik ponosi koszty egzekucji, które ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem – im dłużej trwa postępowanie i im więcej czynności w jego ramach musi podjąć komornik, tym koszty egzekucji są wyższe.

Egzekwowaną należność można uiścić przelewem na rachunek bankowy komornika (proszę pamiętać o podaniu w tytule przelewu sygnatury sprawy KM, KMS lub KMP), a także w kasie kancelarii.

Zapłata całości egzekwowanej należności (wraz z kosztami egzekucyjnymi) powoduje wygaśnięcie zobowiązania.Postępowanie egzekucyjne ulega zakończeniu, zaś wszystkie dokonane przez komornika czynności egzekucyjne zostają uchylone (anulowanie zajęcia rachunków bankowych, wynagodzenia za pracę itp.). Komornik pozostawia w swoim archiwum, we właściwych aktach sprawy, tytuł wykonawczy, czyniąc tym samym niemożliwym ponowne złożenie przez Wierzyciela wniosku o egzekucję spełnionego już przez dłużnika zobowiązania.