Executio iuris

non habet iniuriam

Phone

‎683 236 700 GSM 603 666 218

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wierzyciel to podmiot
na rzecz którego zostało stwierdzone tytułem wykonawczym uprawnienie do
egzekwowania od dłużnika świadczenia (pieniężnego lub niepieniężnego).
Postępowanie egzekucyjne wszczyna się na wniosek wierzyciela (który składa
wypełniony wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego).

Wierzyciel zwany jest
dysponentem postępowania egzekucyjnego co oznacza, że postępowanie egzekucyjne
wszczynane jest na wniosek wierzyciela, a wierzyciel określa zakres podmiotowy
postępowania (dłużnika) oraz zakres przedmiotowy (świadczenie i sposoby
egzekucji). Ponadto wierzyciel może modyfikować zakres egzekucji w trakcie jej
trwania i tym samym zmieniać wskazane do egzekucji świadczenie i sposoby
egzekucji.

W trakcie prowadzonego postępowania wierzyciel powinien współdziałać z Komornikiem w szczególności zakresie posiadanych informacji, co do składników majątkowych dłużnika. Wierzyciel może również wpływać na efektywność egzekucji poprzez składanie wniosku o poszukiwanie majątku dłużnika. Wierzyciel może również wnioskować o przeprowadzenie konkretnych czynności egzekucyjnych, jak zajęcie ruchomości, wyznaczenie licytacji. Ponadto wierzyciel ma także prawo zasięgać informacji o aktualnym stanie prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz uczestniczyć w czynnościach egzekucyjnych

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dłużnikiem jest osoba przeciwko której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Jego obowiązkiem jest spełnić określone w tytule wykonawczym świadczenie na rzecz wierzyciela.

Tytuł wykonawczy to
tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności. Tytułem egzekucyjnym może
być np. orzeczenie sądu, ugoda zawarta przed sądem (wszystkie rodzaje wymienia
art. 777 kpc).

Na wniosek
wierzyciela i na podstawie przedłożonego tytułu wykonawczego, Komornik
obowiązany jest dokonać wszelkich przewidzianych prawem czynności, aby
doprowadzić do wypełnienia określonego w tytule wykonawczym obowiązku – Komornik
nie ma prawa badania zasadności i wymagalności tego obowiązku. Komornik nie ma
przy tym wiedzy jakie zdarzenia spowodowały wydanie tytułu wykonawczego, a tym
samym czego dotyczą egzekwowane przez wierzyciela należności.

Zgodnie z art. 770
kpc dłużnik ponosi koszty egzekucji, które ściąga się wraz z egzekwowanym
roszczeniem – im dłużej trwa postępowanie i im więcej czynności w jego ramach
musi podjąć komornik, tym koszty egzekucji są wyższe.

Egzekwowaną należność
można uiścić przelewem na rachunek bankowy komornika (proszę pamiętać o podaniu
w tytule przelewu sygnatury sprawy KM, KMS lub KMP), a także w kasie
kancelarii.

Zapłata całości
egzekwowanej należności (wraz z kosztami egzekucyjnymi) powoduje wygaśnięcie
zobowiązania.Postępowanie egzekucyjne ulega zakończeniu, zaś wszystkie dokonane
przez komornika czynności egzekucyjne zostają uchylone (anulowanie zajęcia
rachunków bankowych, wynagodzenia za pracę itp.). Komornik pozostawia w swoim
archiwum, we właściwych aktach sprawy, tytuł wykonawczy, czyniąc tym samym
niemożliwym ponowne złożenie przez Wierzyciela wniosku o egzekucję spełnionego
już przez dłużnika zobowiązania.